เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
Global Warming
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 30/07/2021
สถิติผู้เข้าชม 821,745
Page Views 1,229,640
 
« July 2021»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

อำนาจหน้าที่ (O3)

เทศบาลเมืองลัดหลวง

มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

                       
                          มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

     1. กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศาลดังต่อไปนี้

         (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

         (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

               (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและสิ่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่น

                       ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

         (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

         (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

         (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

         (6) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง

               การจัดการหรือสนับสนุนการดูแล และพัฒนาเด็กเล็ก

         (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

         (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

         (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

     2. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

     3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

     4. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

     5. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

     6. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

     7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

     8. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น


มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

     1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

     2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

     3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

     4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

     5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

     6. ให้มีการสาธารณูปการ

     7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

     8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

     9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

   10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

   11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

   12. เทศพาณิชย์


********************************************************************


พระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542


มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

     1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

     2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

     3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

     4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

     5. การสาธารณูปการ

     6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

     7. การพาณิชย์ และการส่งเสรมการลงทุน

     8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

     9. การจัดการศึกษา

   10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

   11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

   12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

   13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

   14. การส่งเสริมกีฬา

   15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

   16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

   17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

   18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

   19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

   20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

   21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

   22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

   23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

   24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   25. การผังเมือง

   26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

   27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

   28. การควบคุมอาคาร

   29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

    

********************************************************************

Tags :

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view