เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
Global Warming
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2021
สถิติผู้เข้าชม 809,323
Page Views 1,205,255
 
« June 2021»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

คู่มือประชาชน

 

 คู่มือประชาชน
 
 


คู่มือประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
จำนวน 64 คู่มือ
ของเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 
 


ที่ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน


กระบวนงาน


1(สำเนาคู่มือประชาชน) การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 6) 18/07/2015 21:43การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน2[สำเนาคู่มือประชาชน] การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ 16/07/2558 15:08การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ3[สำเนาคู่มือประชาชน] การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 15/07/2558 11:06การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่4[สำเนาคู่มือประชาชน] การรับชำระภาษีป้าย 15/07/2558 13:21การรับชำระภาษีป้าย5[สำเนาคู่มือประชาชน] การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15/07/2558 09:22การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน6[สำเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 15/07/2558 15:01การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง7สำเนาคู่มือประชาชน การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 19/07/2015 20:27การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง8สำเนาคู่มือประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ 115) 19/07/2015 17:53การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร9สำเนาคู่มือประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 19/07/2015 22:12การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร10สำเนาคู่มือประชาชน การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 19/07/2015 21:51การขอเปิดระบบ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร11สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) 19/07/2015 22:20การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผัน ให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)12สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 19/07/2015 20:42การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง13สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 19/07/2015 20:50การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน14สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว 19/07/2015 19:19การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว15สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี 19/07/2015 22:44การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี16สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น 19/07/2015 19:15การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น17สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ 19/07/2015 19:08การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร18สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ 19/07/2015 18:53การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์19สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 19/07/2015 22:38การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน20สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ 19/07/2015 19:32การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ21สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 19/07/2015 19:24การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ22สำเนาคู่มือประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย 19/07/2015 19:28การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย23สำเนาคู่มือประชาชน การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 19/07/2015 18:45การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255124สำเนาคู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 32) 18/07/2015 22:54การขอเลขที่บ้าน25สำเนาคู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 18/07/2015 23:04การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว26สำเนาคู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 19/07/2015 00:20การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/127สำเนาคู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (ระเบียบฯ ข้อ 112) 19/07/2015 17:45การจำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ28สำเนาคู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ 109) 19/07/2015 17:17การจำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง29สำเนาคู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (ระเบียบฯ ข้อ 111/1) 19/07/2015 17:28การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ30สำเนาคู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (ระเบียบฯ ข้อ 111) 19/07/2015 23:32การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล31สำเนาคู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (ระเบียบฯ ข้อ 34) 18/07/2015 23:16การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย32สำเนาคู่มือประชาชน การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ 124) 19/07/2015 18:26การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร33สำเนาคู่มือประชาชน การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 19/07/2015 18:38การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.254334สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (ระเบียบฯ ข้อ 94) 19/07/2015 14:58การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม35สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 101) 19/07/2015 16:31การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน36สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศ (ระเบียนฯ ข้อ 96/2) 19/07/2015 15:33การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย37สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 95) 19/07/2015 15:06การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย38สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด (ระเบียบฯ ข้อ96) 19/07/2015 15:16การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด39สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of dentity) (ระเบียบฯ ข้อ 96/1) 19/07/2015 15:25การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)40สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต (ระเบียบฯ ข้อ 99/1) 19/07/2015 16:12การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต41สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบี่ยนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (ระเบียบฯ ข้อ 97) 19/07/2015 15:45การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง42สำเนาคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน (ระเบียบฯ ข้อ 98) 19/07/2015 15:53การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน43สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 56/1) 18/07/2015 23:33การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น44สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 52 และข้อ 54) 18/07/2015 23:29การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน45สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง (ระเบียบฯ ข้อ 59) 19/07/2015 00:06การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง46สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (ระเบียบฯ ข้อ 57) 18/07/2015 23:36การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด47สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น (ระเบียบฯ ข้อ 57) 18/07/2015 23:43การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น48สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 61 และข้อ 63) 19/07/2015 00:23การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน49สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ (ระเบียบฯ ข้อ 66) 19/07/2015 00:40การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ50สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (ระเบียบฯ ข้อ 68) 19/07/2015 00:45การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ51สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 64/1) 19/07/2015 00:27การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น52สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนด (ระเบียบฯ ข้อ 70) 19/07/2015 00:31การรับแจ้งการตายเกินกำหนด53สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 19/07/2015 00:34การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น54สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (ระเบียบฯ ข้อ 83) 19/07/2015 12:35การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม55สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า (ระเบียบฯ ข้อ 89) 19/07/2015 10:36การรับแจ้งการย้ายเข้า56สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (ระเบียบฯ ข้อ 81) 19/07/2015 11:30การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด57สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (ระเบียบฯ ข้อ 87) 19/07/2015 11:22การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ58สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ระเบียบฯ ข้อ 90) 19/07/2015 11:12การรับแจ้งการย้ายปลายทาง59สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก (ระเบียบฯ ข้อ 79) 19/07/2015 10:28การรับแจ้งการย้ายออก60สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ระเบียบฯ ข้อ 85) 19/07/2015 12:25การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง61สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (ระเบียบฯ ข้อ 91) 19/07/2015 14:06การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า62สำเนาคู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (ระเบียบฯ ข้อ 84) 19/07/2015 10:50การรับแจ้งการย้ายออก และย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน63สำเนาคู่มือประชาชนการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน 19/07/2015 19:12การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน64สำเนาคู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 100) 19/07/2015 16:20การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ


 
 


<<กลับสู่หน้าดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 3
เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์. 02-4644337 ต่อ 115, 319 โทรสาร. 02-4644336
อีเมล์ : ladluangic@hotmail.com

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view