ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 27/01/2021
สถิติผู้เข้าชม 756,432
Page Views 1,124,840
 
« January 2021»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

 

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8)
 
 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่ง ใสฯ


 
 


ลำดับที่เรื่อง/รายการ


หมาย เหตุ

 

ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ


(1)กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
 


(2)แผนการจัดหาพัสดุ
 


(3)รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคา และประกวดราคาตาม ม.9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
 


(4)ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
 


(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8)
 


(6)รายงานผลการจัดหาพัสดุ ในรอบปีงบประมาณ
 


(7)รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหา พัสดุ
 


(8)รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.
 


 ข้อ 2 การให้บริการ ประชาชน


(1)หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 


(2)เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1)
 


(3)สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน


 
(4)รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประชาชน
 


(5)หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้ บริการ
 


(6)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 


(7)รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภาย ใน


  

ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วย งาน


(1)โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฏหมาย อื่น
 


(2)วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน


 
(3)แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 


(4)ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็น แนวทางดำเนินงาน
 


(5)คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4)
 


(6)รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3)
 

 

ข้อ 4 การบริหารงบ ประมาณ


(1)แผนงานโครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน
 


(2)หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน โครงการ
 


(3)รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ ตรวจสอบภายใน
 


(4)รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดย ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
 


(5)รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง.
 


(6)บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง
 

 

ข้อ 5 การบริหารงาน บุคคล


(1)หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยว ข้อง
 


(2)รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา
 


(3)มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ บุคลากร
 


(4)หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วย งาน
 


(5)หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วย งาน
 


(6)รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)
 


(7)แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 

 

ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน


(1)หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
 


(2)รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
 


(3)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
 


(4)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.
 

 
 


<<กลับสู่หน้าดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
สำนักงาน เทศบาลเมืองลัดหลวง กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 3
เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์. 02-4644337 ต่อ 115, 319 โทรสาร. 02-4644336
อี เมล์ : ladluangic@hotmail.com

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view