ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 28/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 691,928
Page Views 1,015,690
 
« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง

ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง

ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง

การรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๑

          ด้วยเทศบาลเมืองลัดลวง กำหนดจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดกลาง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมลอยกระทง และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความมีเอกภาพในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เกิดชุมชนเข็มแข็ง ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงสืบต่อไป ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดระเบียบการรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

          ๑.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

               ๑.๑ เพศหญิง

               ๑.๒ สัญชาติไทย

               ๑.๓ อายุ ๑๖ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร

               ๑.๔ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ก่อนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

               ๑.๕ ผู้สมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดนางนพมาศของเทศบาลเมืองลัดหลวง

           ๒. หลักฐานที่ใช้ในการประกวด

               ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               ๒.๓ รูปถ่ายสี ขนาดโปสการ์ดหน้าตรง (ขนาดกว้าง ๔ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว) จำนวน ๑ รูป

                 ๒.๔ ผู้เข้าประกวดหรือผู้ส่งเข้าประกวด ต้องส่งใบสมัครตามแบบที่เทศบาลเมืองลัดหลวงกำหนดพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการประกวด ณ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง โทร.๐๒-๔๖๔-๔๓๓๗ ถึง ๙ ต่อ ๔๐๑ , ๔๐๒ (รับจำนวนจำกัด ๒๐ ท่าน หากครบจำนวนก่อนวันปิดรับสมัคร ถือว่าการรับสมัครเป็นที่สิ้นสุด)

                 ๒.๕ หมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวด เรียงลำดับจากผู้สมัครก่อนหลังในช่วงเวลาการรับสมัคร

           ๓. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

                 ๓.๑ ชนะเลิศ                         ได้รับเงินรางวัลมูลค่า   ๑๐,๐๐๐ บาท       พร้อมถ้วยรางวัล

                 ๓.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑       ได้รับเงินรางวัลมูลค่า      ๘,๐๐๐ บาท      พร้อมถ้วยรางวัล

                 ๓.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒       ได้รับเงินรางวัลมูลค่า      ๗,๐๐๐ บาท      พร้อมถ้วยรางวัล

                 ๓.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓       ได้รับเงินรางวัลมูลค่า      ๖,๐๐๐ บาท      พร้อมถ้วยรางวัล

                 ๓.๕ ขวัญใจประชาชน            ได้รับเงินรางวัลมูลค่า      ๕,๐๐๐ บาท      พร้อมถ้วยรางวัล

           ๔. ระเบียบการวันประกวด (วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๖๑)

                 ๔.๑ ผู้เข้าประกวด ต้องไปถึงสนามที่ประกวด ณ บริเวณวัดกลางตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

                 ๔.๒ ผู้เข้าประกวด ต้องนำบัตรประชาชน (ตัวจริง) และบัตรประจำตัวผู้สมัคร มาแสดงตนด้วย

                 ๔.๓ ผู้เข้าประกวด แต่งกายด้วยชุดไทยจักรี

                 ๔.๔ การแต่งหน้า ทำผม เครื่องประดับตามสมควร

                 ๔.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าประกวดหรือผู้ส่งเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย่งหรืออุทธรณ์ใดๆ ได้

           ๕. เกณฑ์การตัดสิน

                 ๕.๑ รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ -๓

                        รอบที่ ๑ (กอบการเดินให้คะแนน) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

-          รูปร่างหน้าตา           ๒๐       คะแนน

-          บุคลิกภาพ               ๑๐       คะแนน

-          การแต่งกาย             ๑๐       คะแนน

-          การแนะนำตนเอง     ๑๐       คะแนน

                  รวม       ๕๐       คะแนน

                        รอบที่ ๒ (รอบตัดสิน) ตอบคำถาม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

-          นำคะแนนรอบที่ ๑ รวมกับคะแนนการตอบคำถามของคณะกรรมการเพื่อนำมาตัดสินหาผู้ชนะการประกวดตามลำดับคะแนน

                 ๕.๒ รางวัลขวัญใจประชาชน

                        -      ตัดสินจากจำนวนพวงมาลัยที่ประชาชน มอบให้ในแต่ละรอบ นับรวมเป็นคะแนนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


  

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view